Kancelaria parafialna

Czynna:
- od poniedziałku do piątku:
  9.00 – 10.00 i 17.00 – 17.45
  (w okresie zimowym: 16.00 – 16.45)
- w soboty od 9.00 do 10.00

Nieczynna:
- w święta i uroczystości kościelne
- w pierwsze piątki miesiąca (po południu)
- w czasie rekolekcji parafialnych
- w Wigilię Bożego Narodzenia i Triduum Paschalne

Msza święta w niedzielę:
          w kościele parafialnym o godz.: 7.30; 10.00; 12.00; 18.00 /17.00 w okresie zimowym/
          w kaplicach: 8.30 Tarkawica
                             9.00 Talczyn
                             9.00 Giżyce
                       

Msza święta w dni powszednie
         w kościele parafialnym o godz.: 7.00; 7.45, 18.00  /17.00 w okresie zimowym/.

Adres:
pl. Księżnej Anny Jabłonowskiej 15
21-150 Kock
tel.

e-mail: parafiakock@op.pl

Numer konta:
73 8046 0002 2010 1270 1100 0002

Bierzmowanie


Sakrament Bierzmowania

             Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W sakramencie tym Chrystus daje nam swego „Pocieszyciela”, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze Apostoł Paweł: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8,9).

             Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem świętym i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest wskazane dla dopełnienia łaski chrztu świętego.

             Potwierdzają to działania samych Apostołów: "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy, więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

             Skutkiem sakramentu bierzmowania jest więc wylanie Ducha Świętego, takie, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie przez to w bierzmowanym następuje wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej.

             Sakrament Bierzmowania:

- Zakorzenia głębiej w Bożym synostwie;

- Ściślej jednoczy z Chrystusem;

- Pomnaża dary Ducha Świętego;

- Udoskonala więź z Kościołem;

- Udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża, na którym cierpiał i umarł Nasz Zbawiciel.

             Zwyczajnym szafarzem tego sakramentu jest biskup. Może go przyjąć każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany i żyje według nauki Kościoła świętego.

             Dary Ducha Świętego, które bierzmowany otrzymuje przysposabiają władze duszy, uzdalniając je do przyjmowania natchnień od Boga.

             Analiza poszczególnych darów Ducha Świętego uświadamia, że każdy z nich z osobna i wszystkie razem mogą być uznane za jedno z podstawowych źródeł chrześcijańskiego optymizmu.

             Za sprawą daru rozumu człowiek osądza wszystko w świetle wiary. Ożywiony darem rozumu człowiek ocenia sprawy tego świata tak, jak sam Bóg. Otrzymuje tym samym impuls optymizmu, który chroni go przed popadnięciem w smutek i rozpacz wobec zła, jakie dostrzega w świecie. Głębia tego optymizmu jest równocześnie dla człowieka obroną przed nawet najmniejszą obrazą Boga.

             Z kolei pod wpływem daru rady człowiek odróżnia, co należy czynić, a czego należy unikać. Duch Święty za sprawą tego daru uzdalnia do przekazywania prawdy o Bogu tym, którzy jej ciągle poszukują. Jest to zarazem impuls poczucia bezpieczeństwa i optymizmu, który rodzi się w sercu człowieka pod wpływem pójścia za dobrą radą od Ducha Świętego - powierzenia się całkowicie Bożej opiece.

             Dar umiejętności jest nadprzyrodzonym usposobieniem umysłu do uchwycenia i przeniknięcia tajemnic wiary, głębokiego sensu zawartego w słowach Chrystusa. Duch Święty pozwala dostrzegać Boga i czerpać radość z całego stworzonego świata. Dar umiejętności kształtuje życie ludzkie według zamysłów Bożych, a człowieka napełnia optymizmem w spojrzeniu w stronę czekającej go przyszłości.

             Mądrość to z kolei dar, poprzez który Duch Święty udziela człowiekowi pociechy Bożej. Człowiek odczuwa radość serca wynikającą z ogarnięcia go przez Ducha Świętego. Dusza pozostająca pod działaniem tego daru znajduje radość jedynie w Bogu. Przyjemności tego świata stają się małowartościowe, a życiowy optymizm budowany jest na wartościach przekraczających ramy przemijającej doczesności.

             Poprzez dar pobożności Duch Święty sprawia, że człowiek przyjmuje w stosunku do Boga postawę dziecka wobec kochającego go Ojca. Dar ten napełnia człowieka ufnością wobec Boga właśnie, jako Ojca. Pod jego wpływem znika przerażenie i lęk, a duszę napełnia optymizm, będący synonimem łączności stworzenia ze swoim Stwórcą.

             W darze męstwa Duch Święty usposabia człowieka do znoszenia nawet najtrudniejszych doświadczeń i podejmowania najszlachetniejszych czynów z miłości ku Bogu. Człowiek odczuwa radość, gdy z miłości do Boga potrafi znieść cierpienia fizyczne i moralne; gdy nie załamuje się pod ich wpływem, lecz pielęgnuje w sobie ducha chrześcijańskiego optymizmu.

             Bojaźń Boża stawia człowieka wobec Boga w pełnej otwartości i pokorze, właściwej stworzeniu w obliczu swego Stwórcy. Duch Święty działając poprzez dar bojaźni zakorzenia w sercu tę pokorę, której człowiek nie jest zdolny posiąść przy pomocy jedynie swoich ludzkich sił. W ten sposób odczuwa radość dziecięcego uzależnienia od Boga, będąc świadomym swych słabości. Tego rodzaju radość i optymizm nie zagłuszają jednak w człowieku koniecznej troski o to, aby swym postępowaniem nie obrazić Boga.

             Przygotowanie do bierzmowania ma na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem oraz do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami. W ten sposób przygotowuje go do podjęcia misji Apostoła – świadka i głosiciela Ewangelii, a także stara się w nim wzmocnić poczucie przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej.

             Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania? (Zob. Dz 4,1-22)

             Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy – jak pierwsi uczniowie Jezusa – działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim – w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

             Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

             Nawet, jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż – podobnie jak chrzest i kapłaństwo – wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.063260078430176